ITA-สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) กลุ่มเก่าที่ได้รับทุนต่อเนื่อง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ระเบียบวาระการประชุม ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ครั้งที่ 4/2565

ผลงานวิจัยความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ เพื่อพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษา

“ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพและตัวแทรกเสริมเพื่อการยกระดับโรงเรียน : กรณีศึกษา โรงเรียนสุรินทร์พิ […]

» Read more

จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) กลุ่มเก่าที่ได้รับทุนต่อเนื่อง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาข […]

» Read more
1 2 3 21
Generated by Feedzy