ITA-สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำเดือน

แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ประจำปี 2566

» Read more

แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

» Read more
1 2 3 10