ITA-สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

ผลการประเมินความโปร่งใสการทำงานประจำปีงบประมาณ 2564

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ได้รับผลการประเมินความโปร่งใสการทำงานประจำปีงบประมาณ 2564 ได้คะแนน 92.11 เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2563 เท่ากับ 21.61

ใส่ความเห็น