ITA-สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) กลุ่มเก่าที่ได้รับทุนต่อเนื่อง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ […]

ใส่ความเห็น

Generated by Feedzy