ITA-สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

ผลงานวิจัยความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ เพื่อพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษา

“ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพและตัวแทรกเสริมเพื่อการยกระดับโรงเรียน : กรณีศึกษา โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม จังหวัดสุรินทร์”

ใส่ความเห็น

Generated by Feedzy