ITA-สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

ระเบียบวาระการประชุม ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ครั้งที่ 4/2565

ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มหน่วย และศึกษานิเทศก์  ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์คร […]

ใส่ความเห็น

Generated by Feedzy