ITA-สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

นายกรัฐมนตรี ชวนคนไทยร่วมประเมินคุณธรรมความโปร่งใสภาครัฐทั่วประเทศ

นายกรัฐมนตรีได้กล่าวเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนชาวไทย นักธุรกิจ นักลงทุน รวมถึงข้าราชการและเจ้าหน้าที่ข […]

» Read more

ประกาศ สพฐ.เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และการเลือกประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สพฐ.ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและเลือกประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกา […]

» Read more
1 2